پروژه مسکونی – طراحی داخلی پذیرایی – مهندس الهام هوبفکر ، مجموعه مسکونی در خیابان فرشته ، اجرا شده توسط گروه دکوریتو که بسیار حرفه ای انجام گرفته است.