پروژه مسکونی – خیابان فرشته – مهندس الهام هوبفکر طراحی داخلی آشپزخانه اجرا شده توسط گروه دکوریتو که بسیار حرفه ای انجام گرفته است.