طراحی استخر – مهندس الهام هوبفکر ،  اجرا شده توسط گروه دکوریتو که بسیار حرفه ای انجام گرفته است.