طراحی آبنمای باغ آتلیه شبتاب ،  اجرا شده توسط گروه دکوریتو که بسیار حرفه ای انجام گرفته است.